Algemene

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

3D Next Level

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Vennootschap Onder Firma Creation Partners V.O.F., handelend onder de naam 3D Next Level (hierna: “3D Next Level”) goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan een (al dan niet toekomstige, contractuele) wederpartij (hierna: “Afnemer”).
 • Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, tussen partijen zijn overeengekomen.
 • De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke verdere of gewijzigde of aanvullende overeenkomst alsmede alle overige werkzaamheden en verdere handelingen van 3D Next Level met, voor of jegens de Afnemer, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van 3D Next Level, de bestuurders en al degenen die ten behoeve van 3D Next Level al dan niet in dienstbetrekking werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten 3D Next Level aansprakelijk zou kunnen zijn.
 • De toepasselijkheid van de inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 3D Next Level en Afnemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen.

 

Artikel 2 – Aanbod

 • Offertes, aanbiedingen en andere uitingen (hierna: “aanbod”) van 3D Next Level zijn vrijblijvend, tenzij door 3D Next Level anders schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, is aangegeven.
 • Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen veertien (14) dagen is aanvaard.
 • Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 3D Next Level verstrekte gegevens waarop 3D Next Level haar aanbod heeft gebaseerd.
 • De in een aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en/of andere belastingen en heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd en/of andere kosten waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, verzend, -vervoer, verpakkingskosten en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, anders is aangegeven.
 • 3D Next Level kan niet aan een aanbod worden gehouden indien de Afnemer weet, althans behoort te weten, dan wel redelijkerwijs behoort te begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een aanbod geldt niet, tenzij schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, anders is overeengekomen, voor na, en/of bijbestellingen.
 • Documenten, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, tekeningen, ontwerpen en technische beschrijvingen, die onderdeel uitmaken van een aanbod zijn en blijven eigendom van 3D Next Level.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 • De overeenkomst tussen 3D Next Level en de Afnemer komt tot stand door de schriftelijke bevestiging daartoe, daaronder begrepen email en Whatsapp, door 3D Next Level aan de Afnemer. Met toestemming van 3D Next Level kan de overeenkomst eveneens tot stand komen door een schriftelijke akkoordverklaring van de Afnemer ter zake het aanbod en de onderhavige algemene voorwaarden naar aanleiding van een telefoongesprek tussen 3D Next Level en de Afnemer.
 • Eventuele door de Afnemer bij en/of op de offerte gemaakte – van de offerte afwijkende – bepalingen leiden niet tot een overeenkomst tussen 3D Next Level en de Afnemer en/of maken geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen 3D Next Level en de Afnemer, tenzij 3D Next Level de betreffende afwijkende bepaling(en) bij en/of op de door haar uitgebrachte offerte schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, bevestigt.
 • Afnemer staat jegens 3D Next Level ervoor in bevoegd te zijn tot het sluiten van de overeenkomst.
 • Indien de Afnemer volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere (rechts)personen, is elk van die (rechts)personen tegenover 3D Next Level hoofdelijk verbonden tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Het ontbreken van een schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.1. laat aanspraken van 3D Next Level op betaling onverlet.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht 3D Next Level niet tot levering van een deel van de in het aanbod genoemde zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 3D Next Level is bevoegd vooruitbetaling te vragen van een deel van de overeengekomen prijs dan wel het volledige bedrag van de overeengekomen prijs. Indien en voor zover vooruitbetaling van een deel van de overeengekomen prijs dan wel van het volledige bedrag is overeengekomen, heeft te gelden dat de tussen partijen overeengekomen levertijd eerst ingaat nadat voormelde vooruitbetaling door 3D Next Level is ontvangen. Dit alles laat onverlet het recht van 3D Next Level op onder meer opschorting van haar prestatie bij een te late betaling door de Afnemer.
 • Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, en met instemming van alle partijen plaatsvinden.

 

Artikel 4 – Uitvoering

 • 3D Next Level zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • 3D Next Level heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De Afnemer is gehouden alle gegevens, waarvan 3D Next Level aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan 3D Next Level te verstrekken. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan 3D Next Level verstrekte gegevens en informatie. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet tijdig en/of niet volledig aan 3D Next Level zijn verstrekt, heeft 3D Next Level het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.
 • 3D Next Level is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals bedoeld in artikel 4.3.
 • 3D Next Level is bevoegd af te wijken van de overeengekomen specificaties indien en voor zover deze afwijking redelijkerwijs geen invloed heeft op de bruikbaarheid van de te leveren zaken. Geringe afwijkingen in de kleurstelling, de maatvoering of het gewicht, welke volgens goed handelsgebruik binnen gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames, vernietiging of ontbinding. Ditzelfde geldt voor de voor 3D Next Level printwerk kenmerkende oppervlaktestructuur, die ook na afwerking al dan niet gedeeltelijk zichtbaar kan blijven. Afnemer verklaart in dit verband ermee bekend te zijn en te aanvaarden dat maat-toleranties en/of kleurafwijkingen dan wel een zichtbare oppervlaktestructuur kunnen voorkomen alsmede dat de kans op genoemde afwijkingen groter wordt bij deel- en/of naleveringen. Tenzij schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, anders overeengekomen, vervaardigt 3D Next Level thermoharderproducten, welke producten derhalve niet de eigenschappen hebben van thermoplasten.
 • Wanneer 3D Next Level zaken vervaardigt en/of levert op basis van een door de Afnemer aangeleverd ontwerp en/of idee, een en ander in de meest ruime zin des woords, garandeert Afnemer dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder in het bijzonder ie-rechten. Afnemer vrijwaart 3D Next Level in dit verband voor elke jegens 3D Next Level te maken aanspraak zowel in als buiten rechte. In dit verband is Afnemer gehouden 3D Next Level bij te staan, zowel in als buiten rechte, indien 3D Next Level door een derde ter zake wordt aangesproken. Afnemer dient hierbij op eerste verzoek van 3D Next Level al hetgeen te doen dat in dat geval van Afnemer verwacht mag worden, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het voeren van verweer. Alle in dit verband door 3D Next Level te lijden schade en te maken kosten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de kosten voor het voeren van verweer, dienen op voorhand en op eerste verzoek door Afnemer aan 3D Next Level integraal te worden voldaan.
 • Wanneer 3D Next Level het ontwerp en/of idee, een en ander in de meest ruime zin des woords, ontwikkelt ten behoeve van de vervaardiging en/of levering van de overeengekomen zaken, blijven de ie-rechten ter zake dit idee en/of ontwerp – ook na levering van de zaken – bij 3D Next level rusten.
 • Tenzij anders overeengekomen, draagt de Afnemer zorg voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke (al dan niet schriftelijke) goedkeuring of vergunning van gemeentelijke diensten en/of overige instanties.
 • In geval de te leveren zaken buiten Nederland gebruikt moeten worden en deze zaken aan de in dat land geldende technische eisen of normen, die van overheidswege voorgeschreven zijn, dienen te voldoen, is 3D Next Level uitsluitend verantwoordelijk voor het voldoen aan die technische eisen en/of normen wanneer de Afnemer voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, melding heeft gemaakt van de specifieke geldende wettelijke technische eisen en normen en deze ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de Afnemer aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de gebruikelijke specificaties van de zaken die 3D Next Level verstrekt, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de Afnemer nadrukkelijk schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, te worden gemeld
 • 3D Next Level is te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn of worden wanneer de overeenkomst voor 3D Next Level onuitvoerbaar blijkt wegens haar bij het sluiten van de overeenkomst niet bekende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, de omstandigheid dat met de te vervaardigen en/of te leveren zaak inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden of de te vervaardigen zaak en/of te leveren zaak bestemd is voor een gebruik dat in strijd is met de wet en/of goede zeden.
 • 3D Next Level biedt zowel halffabricaten (kale 3D-geprinte objecten), totaaloplossingen als klein printwerk aan. In aanvulling op de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden staan hierna in artikel 4.a. de specifieke, aanvullende, bepalingen behorende bij voormelde halffabricaten opgenomen. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden strijdig mocht blijken met een of meer van de specifieke bepalingen onder 4.a., dan prevaleert de specifieke bepaling boven de algemene bepaling.

 

Artikel 4.a. – Halffabricaten

4.a.1. Het 3D-design wordt ontworpen door 3D Next Level of gemaakt door

middel van een 3D-scan dan wel aangeleverd door de Afnemer.

4.a.2. In het geval de Afnemer het 3D-design aanlevert, dient de Afnemer aan 3D Next Level schriftelijk, daaronder begrepen email en Whatsapp, opgave te doen van (i) de afmetingen (lengte, breedte en hoogte in millimeters) en (ii) aantallen per te vervaardigen product.

4.a.3. Indien de Afnemer een specifiek gebruik van het te vervaardigen product beoogt, dient de Afnemer dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan 3D Next Level kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan zal 3D Next Level het product conform de gangbare maatstaven vervaardigen en kan zij niet gehouden worden rekening te houden met mogelijke, voor dit specifieke gebruik benodigde, bewerkingen, eisen en/of voorwaarden.

4.a.4. Kenmerkend voor een halffabricaat is dat dit product niet geconserveerd of afgewerkt dan wel anderszins (na)behandeld is. Afhankelijk van het gebruikte materiaal kan dit tot degradatie van het betreffende materiaal leiden. Afnemer verklaart hiermee bekend te zijn en dit te aanvaarden.

4.a.5. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor iedere verdere bewerking, (na)behandeling, afwerking en/of conservering en/of montage.

 

Artikel 5 – Leveringen

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de producten van 3D Next Level af fabriek / magazijn van 3D Next Level (hierna: “plaats van levering”).
 • Tenzij anders overeengekomen, komt het laden van de zaken vanaf de plaats van levering in het door Afnemer gebruikte of aangewezen transportmiddel, het vervoer en de wijze van verpakking voor rekening en risico van de Afnemer. Het vorengaande geldt eveneens indien en voor zover 3D Next Level op verzoek van de Afnemer het transport verzorgt dan wel laat verzorgen. In alle gevallen geldt dat 3D Next Level niet de beschikking heeft over een heftruck. De Afnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.
 • Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de door 3D Next Level vervaardigde en/of te leveren zaken gaat over op de Afnemer op het moment dat de Afnemer of een door hem aan te wijzen derde de zaken in ontvangst neemt op de plaats van levering.
 • De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment waarop deze bij hem of een door hem opgegeven adres worden afgeleverd. Wanneer de Afnemer de afname weigert dan wel nalaat de noodzakelijke informatie of instructies te verstrekken om tot levering over te kunnen gaan, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Afnemer. Indien de zaken afgeleverd zouden moeten worden aan een door de Afnemer op te geven adres, komen de kosten van vervoer van het afleveradres naar de plaats van opslag voor rekening van de Afnemer, evenals de kosten voor het vervoer van die opslagplaats naar de uiteindelijke plaats van levering. Ook verdere redelijkerwijs gemaakte kosten komen alsdan voor rekening van de Afnemer.
 • Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Het is 3D Next Level te allen tijde toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren en deze gedeelten alsdan ook afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6 – Montage

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van montage door 3D Next Level niet bij de prijs inbegrepen.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt montage plaats voor rekening en risico van de Afnemer.

 

Artikel 7 – Design, voorbeelden, monsters en modellen

 • Ingeval er door 3D Next Level een design, monster, model of voorbeeld is getoond of wordt verstrekt, wordt dit design, monster, model of voorbeeld geacht slechts bij wijze van aanduiding te zijn verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van het design, monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij schriftelijk is gegarandeerd dat de zaken worden geleverd conform het getoonde en/of verstrekte design, monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 8 – Wijzigingen en meerwerk

 • Indien 3D Next Level op verzoek of met voorafgaande instemming van de Afnemer werkzaamheden en/of prestaties verricht die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden en/of prestaties door de Afnemer worden vergoed conform de gebruikelijke tarieven van 3D Next Level.

 

Artikel 9 – Beëindiging overeenkomst

 • Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:
 1. Aan de wederpartij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend;
 2. Ten aanzien van de wederpartij het faillissement wordt aangevraagd en/of uitgesproken;
 3. De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.

3D Next Level kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:

 1. De beslissende zeggenschap over de onderneming van de Afnemer direct of indirect wijzigt.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst wegens een van de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen is 3D Next Level niet gehouden tot enige restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot schadevergoeding.
 • Indien zich omstandigheden voordoen van personele aard en/of materiële aard waarvan 3D Next Level zich ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen en die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Afnemer onmogelijk wordt, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van 3D Next Level kan worden gevergd, is 3D Next Level bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Afnemer tot enige schadevergoeding of vergoeding van kosten gerechtigd is.

 

Artikel 10 – Garantie

 • 3D Next Level garandeert dat de op grond van de overeenkomst te vervaardigen en/of te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen die daaraan kunnen worden gesteld.
 • De garantie voor door 3D Next Level geleverde, maar door anderen vervaardigden zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan 3D Next Level verleende garantie.
 • Van iedere garantie op door 3D Next Level geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en glansvermindering), normale kleurafwijking in het spuitwerk, vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende comptabiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de Afnemer zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen, schade ontstaan als gevolg van weersinvloeden en/of oneigenlijk gebruik alsmede schade ontstaan tijdens het transport, waaronder begrepen schade bij het inpakken en/of inladen dan wel uitpakken en/of uitladen.
 • 3D Next Level is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de zaak voor een bepaald voorgenomen gebruik. Dit risico ligt bij de Afnemer, tenzij dit door 3D Next Level bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door 3D Next Level aan de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen derde geleverde zaken blijven het eigendom van 3D Next Level totdat de Afnemer alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst is nagekomen.

 

Artikel 12 – Gebreken en klachttermijn

 • De Afnemer dient de gekochte zaken zo mogelijk terstond bij aflevering of zo spoedig als mogelijk daarna te onderzoeken, dan wel te laten onderzoeken, uiterlijk vijf (5) dagen na aflevering. De Afnemer dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de gesloten overeenkomst beantwoordt, namelijk (i) of de juiste zaken zijn geleverd, (ii) of de zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene en (iii) of de afgeleverde zaken voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die men volgens Nederland handelsgebruik mag verwachten.
 • Kleine afwijkingen binnen de algemeen aanvaarde tolerantiegrenzen gelden niet als gebrek.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Afnemer deze binnen acht (8) dagen na aflevering schriftelijk aan 3D Next Level te melden.
 • Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen op straffe van verval binnen drie (3) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering schriftelijk door de Afnemer te worden gemeld aan 3D Next Level.
 • 3D Next Level zal tijdige gedane meldingen over gebreken of tekorten met bekwame spoed controleren. Indien de melding tijdig is gedaan en naar het oordeel van 3D Next Level terecht is gedaan, zal 3D Next Level de gebreken of tekorten binnen redelijke termijn herstellen en/of het geleverde vervangen dan wel een andere passende oplossing aan de Afnemer bieden. Afnemer blijft in dit geval onverkort verplicht tot nakoming van zijn (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 • Het niet in acht nemen van de in dit artikel genoemde onderzoeks- en/of meldingstermijnen en/of de ingebruikname dan wel het opslaan van het geleverde leiden ertoe dat de Afnemer uit de desbetreffende overeenkomst geen rechten meer jegens 3D Next Level kan doen gelden, onverminderd de verplichting van de Afnemer om zijn verbintenissen uit de overeenkomst jegens 3D Next Level na te komen.

 

Artikel 13 – Betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief btw en overige heffingen en kosten als bedoeld in artikel 2.4. van deze algemene voorwaarden. Betalingen dienen in euro’s te worden voldaan.
 • Tenzij anders is overeengekomen, geldt een betaaltermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum, hetgeen betekent dat betaling van het verschuldigde binnen veertien (14) dagen op de bankrekening van 3D Next Level dient te zijn bijgeschreven.
 • Wanneer de termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is de Afnemer in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van het intreden van verzuim is de Afnemer voor elke dag dat hij te laat is met betalen 3% van het verschuldigde bedrag aan 3D Next Level verschuldigd. Naast de contractuele boete kan 3D Next Level alsdan schadevergoeding, waaronder begrepen de wettelijke (handels) rente, vorderen.
 • Indien de Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan 3D Next Level de vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval de Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van berekend door externe deskundigen zoals bijvoorbeeld een deurwaarder en advocaat. Ten bewijze van deze kosten strekken nota’s van de door 3D Next Level ingeschakelde externe deskundigen tot volledig bewijs. Het vorenstaande laat de overige wettelijke en contractuele rechten van 3D Next Level onverlet.
 • Met betrekking tot de door 3D Next Level verrichte prestaties en de daarvoor door de Afnemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van 3D Next Level volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.
 • Liquidatie van de Afnemer, dan wel faillissement of surseance van betaling van de Afnemer, dan wel een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling van de Afnemer, leidt ertoe dat alle betalingsverplichtingen jegens 3D Next Level onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • De Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 • De door de Afnemer gedane betalingen strekken telkens tot afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, telkens eerst over de oudste facturen, en in de tweede plaats ter afdoening van de oudste opeisbare facturen.

 

Artikel 14 – Overmacht

 • 3D Next Level is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet limitatief, verstaan:
 1. Overmacht van (toe)leveranciers van 3D Next Level;
 2. Het niet of niet volledig nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers of andere derden die door de Afnemer aan 3D Next Level zijn voorgeschreven;
 3. Stakingen, stiptheidsacties of enige andere actie door of vanwege werknemers van 3D Next Level dan wel door of vanwege werknemersorganisaties;
 4. Vervoersproblemen, waaronder begrepen storingen of vertragingen in het verkeer;
 5. Oorlog, oorlogsgevaar en natuurrampen alsmede omstandigheden als een pandemie waardoor 3D Next Level haar onderneming niet naar behoren kan voeren;
 6. Brand, waterschade en overstroming;
 7. Overheidsmaatregelen die 3D Next Level verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk en/of volledig na te komen;
 8. Gebrekkigheid van zaken, apparatuur en/of materialen, een en ander in de ruimste zin des woords, waarvan het gebruik door de Afnemer aan 3D Next Level is voorgeschreven;
 9. Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, zulks zo ook aanwezig zijn wanneer de kosten van deze grondstoffen, voor de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten aanmerkelijk in prijs verhoogd zijn na het sluiten van de overeenkomst;
 10. Bovenmatig ziekteverzuim van werknemers van 3D Next Level.
 • Indien de prestatie door overmacht langer dan één (1) maand wordt vertraagd, is elk der partijen onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat 3D Next Level tot enige vergoeding van schade door de Afnemer of derde geleden of enige andere garantie gehouden zal zijn, met inbegrip van gevolgschade zowel van de Afnemer als van derden.
 • Voor zover 3D Next Level bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. deels nog te leveren deels afzonderlijk te facturen en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt niet wanneer het reeds geleverde c.q. het nog leverbare deel naar objectieve maatstaven geen zelfstandige waarde heeft, waarbij het voorgenomen gebruik van de Afnemer geen rol speelt.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 • Behoudens in geval van opzet of grove schuld is 3D Next Level niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, in het bijzonder als gevolg van bedrijf- en/of letselschade, geleden door de Afnemer en/of diens werknemers en/of derden als direct en/of indirect gevolg van gebreken in door haar vervaardigde en/of geleverde zaken, met inbegrip van met die zaak geleverde hulpmiddelen en/of diensten, alsmede gedragingen van haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden.
 • 3D Next Level is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
 • In geval 3D Next Level aansprakelijk is dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot het deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van klein printwerk is 3D Next Level jegens de Afnemer niet gehouden om enige schadevergoeding meer dan de waarde van de geleverde zaak te vergoeden wanneer de prijs van de geleverde zaak niet in verhouding staat tot door de Afnemer direct of indirect geleden schade. Dit wordt in elk geval het geval geacht indien de schade meer bedraagt dan het vijfvoudige van de prijs van de desbetreffende geleverde zaken.
 • Voor schade en/of kosten als gevolg van vertraging in de levering van de door 3D Next Level te leveren zaken is 3D Next Level nimmer aansprakelijk.
 • Voor zover 3D Next Level zou worden aangesproken uit hoofde van productaansprakelijkheid ter zake door 3D Next Level geleverde zaken, wordt het gebrek dat de desbetreffende schade heeft veroorzaakt, dan wel mede veroorzaakt, geacht ontstaan te zijn door toedoen van de Afnemer voor zover deze niet aan zijn verplichtingen tot onmiddellijke inspectie van de geleverde zaken heeft voldaan, dan wel hij ondanks inspectie van de zaken het gebrek niet heeft opgemerkt terwijl redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden dat hij bij deskundige inspectie het gebrek opgemerkt zou hebben. In een dergelijk geval vrijwaart de Afnemer 3D Next Level voor aanspraken van derden, werknemers van de Afnemer daaronder begrepen.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan 3D Next Level meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na het verstrijken van zes (6) maanden vanaf het moment waarop een opdracht is uitgevoerd, dan wel redelijkerwijs bekendheid kon bestaan met de schade en met de aansprakelijkheid van 3D Next Level daarvoor.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de overeenkomst tussen 3D Next Level en de Afnemer alsmede op deze algemene voorwaarden en alle hieruit voortvloeiende en/of hiermee samenhangende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Voormelde geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.